Hôm nay


Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Xin bạn cho biết mức độ đáp ứng yêu cầu của website đối với bạn đọc?
Tốt ( từ 80% trở lên)
Khá (từ 70% đến dưới 80%)
Trung bình ( 50% đến dưới 70%)
Yếu (dưới 50%)
Ý kiến khác

ĐIỂM BÁO

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 1 thành viên
 • Đinh Công Quyền
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đặng Đăng Phước)

  Giao diện

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Chào mừng quý vị đến với THƯ VIỆN ÂM NHẠC của Đặng Đăng Phước .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Các kí hiệu thường dùng trong âm nhạc

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Đăng Phước (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:16' 29-04-2009
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 574
  Số lượt thích: 1 người (Trần Lệ Qui)
  Hãy bày tỏ chính kiến của mình trong giờ học. Điều đó chính là tự giúp mình tiến bộ trong học tập
  CÁC KÝ HIỆU TRONG ÂM NHẠC
  MỤC TIÊU:
  Kiến thức: - HS biết được các ký hiệu thường dùng trong âm nhạc.
  Kỹ năng: - Vận dụng được trong ghi chép các bài hát, bản nhạc.
  Thái độ: - Tích cực trong giao tiếp sư phạm.
  Ký hiệu âm, khuông nhạc, khóa nhạc
  . Kyù hieäu aâm
  AÂm nhaïc khoâng vieát ñöôïc baèng kyù töï, muoán ghi cheùp aâm nhaïc ngöôøi ta duøng caùc hình oâ van ñaëc hoaëc roãng coù ñuoâi hoaëc khoâng coù ñuoâi (goïi laø noát nhaïc) ñeå theå hieän treân khuoâng nhaïc


  Khuông nhạc

  Khuông nhạc là năm dòng kẻ song song cách đều nhau. Có năm dòng và bốn khe chính được đánh số thứ tự từ dưới lên. Ngoài ra còn có các dòng kẻ phụ trên và dưới khuông nhạc để ghi các nốt nhạc cao hơn hoặc thấp hơn, nhưng số dòng kẻ phụ không quá năm dòng
  Khi để thể hiện cho nhiều người hát hoặc nhạc cụ biểu diễn ở nhiều bè khác nhau người ta dùng ký hiệu vạch đầu khuông (gọi là dấu Ac-cô-lát)


  Khoá nhạc
  là ký hiệu đặt ở đầu khuông nhạc dùng để ấn định một cao độ trong hàng âm, từ đó có thể suy ra các cao độ khác. Có nhiều loại khoá nhạc như : khoá sol, khoá fa, khoá đô,... nhưng dùng phổ biến nhất là khoá sol.
  a. Khoá Sol2 : dùng để ấn định nốt sol nằm trên dòng kẻ thứ 2.

  Khoá Fa4 : dùng để ấn định nốt fa nằm trên dòng kẻ thứ 4.


  Khoá Đô3 : dùng để ấn định nốt đô nằm trên dòng kẻ thứ 3.

  Vị trí các nốt nhạc có khóa sol


  Vị trí các nốt nhạc có khóa fa
  Vị trí các nốt nhạc có khóa đô
  Cao độ
  Giữa hai bậc có cùng tên gọi là quãng tám. Người ta chia quãng tám đó thành 12 phần bằng nhau, mỗi phần là 1/2 cung, thứ tự các nguyên cung (1 cung) và các bán cung (1/2 cung) được sắp xếp theo quy luật sau:

  C D E F G A H C
  Dấu hoá
  . Khái niệm: Dấu hoá là ký hiệu đặt ở đầu khuông nhạc hoặc đặt trước một nốt nhạc dùng để báo hiệu sự thay đổi về cao độ của nốt nhạc cùng tên với dấu. Có 5 loại dấu hoá đó là dấu thăng (#), dấu giáng (b), dấu thăng kép (x), dấu giáng kép (bb) và dấu hoàn (ỵ)

  Hoá biểu
  ? vị trí đầu khuông nhạc người ta ghi khoá nhạc, các dấu hoá và số chỉ nhịp gọi là hoá biểu. Các dấu hóa đặt ở trên hoá biểu gọi là dấu hoá suốt, nếu chúng đặt ở vị trí nốt nào thì trong suốt cả bản nhạc nốt đó phải thăng lên, giáng xuống hoặc hoàn trả lại cao độ cũ tuỳ theo dấu hoá đó ấn định.
  *Dấu hoá bất thường
  . Caùc daáu hoaù ñaët tröôùc moät noát nhaïc chæ aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán noát nhaïc ñoù vaø caùc noát nhaïc cuøng teân ñöùng sau noù trong cuøng moät oâ nhòp goïi laø daáu hoaù baát thöôøng.


  Dấu thăng # (die)
  . Laø loaïi daáu hoaù ñaët treân hoaù bieåu hoaëc ñaët tröôùc moät noát nhaïc coù taùc duïng naâng cao ñoä caùc noát nhaïc cuøng teân vôùi daáu thaêng leân 1/2 cung.

  Dấu giáng : b (bemon)
  Là loại dấu hoá đặt trên hoá biểu hoặc đặt trước một nốt nhạc có tác dụng hạ cao độ của các nốt nhạc cùng tên với dấu giáng xuống 1/2 cung.
  Ví dụ

  Dấu thăng kép: (x)
  . Laø loaïi daáu hoaù ñöôïc ñaët tröôùc moät noát nhaïc coù taùc duïng naâng cao ñoä cuûa noát nhaïc cuøng teân vôùi daáu thaêng leân 1 cung ( ít duøng ).  Dấu giáng kép: (bb)
  Là loại dấu hoá dùng để đặt trước một nốt nhạc có tác dụng hạ cao độ của nốt nhạc cùng tên với dấu giáng xuống 1 cung (ít dùng) .
  Dấu hoàn: (bình) (bêka)
  Khi các nốt nhạc đã được thăng lên hoặc giáng xuống rồi, nếu muốn chúng trở về cao độ cũ ta dùng dấu hoàn. Dấu hoàn cũng được đặt ở 2 vị trí khác nhau:
  -Nếu đặt trên hoá biểu có tác dụng huỷ bỏ hoá biểu đứng trước nó (gọi là thay đổi hoá biểu) .
  -Nếu đặt trước một nốt nhạc có tác dụng huỷ bỏ ảnh hưởng của dấu hoá đối với nốt nhạc đó.
  Ví dụ  Trật tự của các dấu thăng:
  . các dấu thăng lần lượt xuất hiện trên hoá biểu theo thứ tự từ trái sang phải là:
  FA - ĐÔ - SOL -RÊ - LA - MI - SI .
  Trật tự của các dấu giáng:
  Các dấu giáng lần lượt xuất hiện trên hoá biểu theo thứ tự từ trái sang phải là :
  SI - MI - LA - RÊ - SOL - ĐÔ - FA .
  . Tröôøng ñoä
  Dấu ngân: là ký hiệu chỉ độ ngân vang của âm thanh.
  Ký hiệu và tên gọi: có 7 hình nốt nhạc dùng để chỉ trường độ như sau :


  Giá trị trường độ:
  Giá trị trường độ của một hình nốt nhạc bằng 2 lần giá trị trường độ của hình nốt nhạc đứng liền kề sau nó

  Dấu lặng:
  Là ký hiệu dùng để chỉ sự ngừng vang của âm thanh trong âm nhạc. Người ta dùng dấu lặng để ngắt câu, chuyển đoạn hoặc dùng để cấu trúc hình tượng âm nhạc.
  Ký hiệu và tên gọi:

  Giá trị trường độ:
  Khi gaëp kyù hieäu daáu laëng ngöôøi ñaøn hoaëc haùt phaûi ngöøng nghæ moät khoaûng thôøi gian ñuùng baèng thôøi gian cuûa daáu ngaân töông ñöông.
  Các dấu làm tăng thêm giá trị trường độ:

  a. Dấu chấm dôi đơn: là dấu chấm nhỏ đặt bên phải một nốt nhạc hoặc dấu lặng có tác dụng làm tăng thêm 1/2 giá trị trường độ của nốt nhạc hoặc dấu lặng đó.
  Ví dụ:

  Dấu chấm dôi kép:
  là hai chấm nhỏ đặt bên phải một nốt nhạc hoặc dấu lặng có tác dụng làm tăng thêm 3/4 giá trị trường độ của chính nốt nhạc hoặc dấu lặng đó.
  Ví dụ:

  Dấu nối
  Được ký hiệu bằng hình vòng cung dùng để nối các nốt nhạc có cùng cao độ. Khi gặp dấu nối người đàn hoặc hát chỉ biểu diễn vào nốt nhạc đầu tiên rồi ngân dài cho đủ trường độ các nốt nhạc thuộc phạm vi dấu nối.
  Ví dụ :
  Dấu luyến
  Được ký hiệu bằng hình vòng cung dùng để nối các nốt nhạc không cùng cao độ. Khi gặp dấu luyến ta phải luyến giọng liền hơi cho đúng với cao độ và trường độ các nốt nhạc nằm trong dấu luyến.
  Ví dụ:
  Dấu miễn nhịp:
  Đặt trên hoặc dưới một nốt nhạc hay dấu lặng cho phép người biểu diễn tự ý ngân dài hay ngừng nghỉ tại nốt nhạc hay dấu lặng đó mà vẫn đảm bảo tính nghệ thuật cao.
  Ví dụ:

  Âm tô điểm: (nốt hoa mỹ)
  Được ký hiệu bằng những nốt nhỏ (Petinot) dưới dạng móc đơn có gạch chéo hoặc dạng móc kép nối liền nhau có vạch ngang. Âm tô điểm không có giá trị trường độ trong ô nhịp mà nó hiện diện .
  Ví dụ :
  Dấu nhắc lại
  a. Nhắc lại một hình nét giai điệu: Nếu trong một ô nhịp có những hình nét giai điệu giống nhau người ta không cần viết cả mà chỉ thay bằng những trường độ
  Ví dụ :
  thay cho hình nt mĩc kp thay cho hình nt mĩc don
  . Nhaéc laïi moät oâ nhòp:
  người ta dùng dấu % để nhắc lại ô nhịp nếu ô nhịp đó giống ô nhịp trước.

  Ví dụ :


  . Nhaéc laïi ñoaïn nhaïc :
  Dùng để nhắc lại đoạn nhạc, khi gặp dấu nhắc lại ta tiến hành theo sơ đồ sau :
  . Nhắc lại có khung thay đổi: (Vôn-ta)
  Nhắc lại đoạn nhạc có khung thay đổi nhằm báo cho người biểu diễn biết rằng sau khi nhắc lại đoạn nhạc cần bỏ hẳn các ô nhịp từ khung thay đổi số 1 trở đi mà chỉ đàn hoặc hát vào các ô nhịp từ khung thay đổi số 2 trở đi cho đến hết bài. Nếu nhắc lại lần hai thì bỏ qua khung thay đổi số 1 và số 2 để đàn hoặc hát tiếp vào khung thay đổi số 3 cho đến hết bài.
  Ví dụ:
  Daáu hoài:
  Dùng để nhắc lại toàn bộ tác phẩm âm nhạc từ đầu đến hết bài.

  Lưu ý : Nếu cần nhắc lại từ đầu cho đến chỗ hết (Fine) thì cuối bản nhạc người ta ghi : "DC al fine" và ghi chữ Fine ở chỗ cần chấm dứt.
  Ví dụ :

  Dấu Coda:
  Thường dùng cho tác phẩm âm nhạc có đoạn kết. Khi gặp dấu Coda người biểu diễn bỏ hẳn đoạn nhạc từ dấu Coda thứ nhất trở đi mà chỉ đàn hoặc hát tiếp vào đoạn nhạc từ dấu Coda thứ hai trở đi cho đến hết bài.

  Lưu ý :
  Nếu trong một bản nhạc có sử dụng các dấu viết tắt như dấu nhắc lại, dấu hồi, Coda, thì ta lần lượt sử dụng dấu nhắc lại tiếp theo là dấu hồi rồi đến dấu Coda.
  Ví d?:
  Cách ghi âm cho tác phẩm âm nhạc

  Nguyên tắc chung:
  - Nốt nhạc nằm phía trên dòng kẻ 3 đuôi quay xuống.
  - Nốt nhạc nằm dưới dòng kẻ 3 đuôi quay lên.
  - Nốt nhạc nằm ở dòng kẻ 3 thì tuỳ theo các nốt xung quanh mà quay đuôi lên hoặc xuống cho đẹp.
  - Móc của nốt nhạc luôn nằm phía phải đuôi nhạc
  .Ví dụ:
  Cách ghi âm cho tác phẩm thanh nhạc
  Mỗi ca từ chỉ ứng với một nốt nhạc và phải viết tách rời các nốt nhạc, chỉ dùng vạch ngang trường độ cho các nhóm nốt nhạc nằm trong dấu luyến.

  Cách ghi âm cho khí nhạc
  Chúc các bạn thành công!
   
  Gửi ý kiến

  Bản đồ