Hôm nay


Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Xin bạn cho biết mức độ đáp ứng yêu cầu của website đối với bạn đọc?
Tốt ( từ 80% trở lên)
Khá (từ 70% đến dưới 80%)
Trung bình ( 50% đến dưới 70%)
Yếu (dưới 50%)
Ý kiến khác

ĐIỂM BÁO

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Đặng Đăng Phước)

  Giao diện

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Chào mừng quý vị đến với THƯ VIỆN ÂM NHẠC của Đặng Đăng Phước .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Quy định thi nâng ngạch công chức(mới)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Thư viện Pháp luật
  Người gửi: Đặng Đăng Phước (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:46' 21-07-2012
  Dung lượng: 8.1 KB
  Số lượt tải: 10
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ NỘI VỤ --------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------
  
  Số: 601/QĐ-BNV
  Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012
  

  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC 2011-2012 THEO NGUYÊN TẮC CẠNH TRANH
  BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
  Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
  Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
  Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1344/QĐ-BNV ngày 11/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh.
  Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   
   
  Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban Tổ chức Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Đại học Quốc gia Hà Nội; - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; - Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Bộ Nội vụ: Bộ trưởng (để báo cáo), các đồng chí Thứ trưởng, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; - Lưu: VT, CCVC (20).
  KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Anh Tuấn
  

  KẾ HOẠCH
  TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC 2011-2012 THEO NGUYÊN TẮC CẠNH TRANH (Ban hành kèm theo Quyết định số 601/QĐ-BNV ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
  Triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 24/2010/NĐ-CP); Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 834/VPCP-TCCV ngày 14/02/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này về việc thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh như sau:
  I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
  1. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương
  a) Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP;
  b) Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở cấp tỉnh thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;
  c) Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo ở Trung ương và cấp tỉnh thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền có quyết
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Bản đồ